***เอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC*** 

 

                  >ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการป้องกันความเป็นกลาง<

 

SD-DRIC-01 เป้าหมายคุณภาพ 

SD-DRIC-02 ตารางกำหนดระยะเวลาการตรวจ

R-DRIC-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

R-DRIC-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

R-DRIC-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าว GAP

R-DRIC-04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

R-DRIC-05 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

> R-DRIC-06 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

R-DRIC-07  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน

R-DRIC-09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว 

R-DRIC-10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่และการดำเนินงานของคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

R-DRIC-11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ว่าด้วย ขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจประเมิน 

 

 

***  การยื่นคำร้องขอการรับรอง ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ***

F-DRIC-02-01 แบบคำร้องขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

F-DRIC-02-02 แบบคำร้องขอรับรองระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

F-DRIC-02-03 แบบคำร้องขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ รายเดี่ยว

F-DRIC-02-04 แบบคำร้องขอการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ แบบกลุ่ม

F-DRIC-02-05 แบบคำร้องขอใบรับรองทดแทน หรือขอแก้ไขข้อมูลในใบรับรอง    

F-DRIC-02-06 แบบคำร้องขอยกเลิกใบรับรอง

F-DRIC-02-09 แบบคำร้องขอรับรองการแปรรูป และหรือ การคัดบรรจุข้าวอินทรีย์    

F-DRIC-02-10 แบบคำร้องแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

>F-DRIC-02-11 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำนา 

>  F-DRIC-11-02 รายการการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

>  F-DRIC-11-03 สรุปผลการตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน

>  F-DRIC-11-04 รายงานข้อบกพร่องที่พบจกการตรวจประเมิน

>  F-DRIC-11-05 สรุปผลการตรวจประเมินแปลงของสมาชิก

>  ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ข้าวGAP)

>  ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน (ข้าวอินทรีย์)

GS-07 รายการตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเมล็ดพันธุ์ข้าว

>  สรุปผลการตรวจประเมินฯ

*************************************************************

*** ใบสมัครอื่น ๆ ***

F-DRIC-02-12 แบบคำร้องขอรับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

F-DRIC-07 แบบคำขอรับการรับรองระบบ GMP โรงสีข้าว

-ใบสมัครขอรับรองด้านการจัดการ การแปรรูป/การคัดบรรจุข้าวอินทรีย์ (รายเดี่ยว)

-ใบสมัครขอรับรองด้านการจัดการ การแปรรูป/การคัดบรรจุข้าวอินทรีย์ (แบบกลุ่ม) 

แบบคำขอรับการรับรองระบบผลิตเมล็ดพันธุ์ (SEED)

แบบคำขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ (ตร.1)

หนังสือมอบอำนาจ (ตร.2)

 *************************************************************  

***รายงานผลการนิเทศผู้ตรวจประเมิน*** 

ใบรายงานประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน

เอกสารแนบติดตามผู้ตรวจประเมิน 

***********************************************************