***เอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC***

ประกาศกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เรื่อง ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการป้องกันความเป็นกลาง

 

SD-DRIC-01 เป้าหมายคุณภาพ

SD-DRIC-02ารางกำหนดระยะเวลาการตรวจ

R-DRIC-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

R-DRIC-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

R-DRIC-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินข้าว GAP

R-DRIC-04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจข้าวอินทรีย์

R-DRIC-05 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

R-DRIC-06 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสินค้าข้าว

R-DRIC-07 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมิน

R-DRIC-09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย

R-DRIC-010 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วย บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะทบทวนผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

R-DRIC-011 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ว่าด้วย ขั้นตอน วิธีการขึ้นทะเบียบหน่วยตรวจประเมิน