ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2560

   1.งบกรมการข้าว

   2.งบพัฒนาจังหวัด

    3.โครงการ Niche Maket ปี 2560

    4.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์(1 ล้านไร่) ปี 2560 


 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2559

  1. สรุปผู้ได้รับการรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2559

  2. รายเดี่ยว

  3. แบบกลุ่ม

 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2558 

     1.รายเดี่ยว
     2.แบบกลุ่ม


 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2557

    1. สรุปรวมทั้งประเทศ

    2.ตารางสรุปผู้ได้รับการรับรองระบบกรผลิตข้อินทรีย์ ปึ 57


ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2556 

    1.ภาคกลาง
    2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    3.ภาคเหนือ
    4.ภาคใต้