ทะเบียนมาตรฐานข้าวอินทรีย์

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2560

   1.งบกรมการข้าว

          - แบบรายเดี่ยว

            - แบบกลุ่ม

   2.งบพัฒนาจังหวัด

          - แบบรายเดี่ยว

           - แบบกลุ่ม

    3.โครการ Niche Maket ปี 2560

    4.โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์(1 ล้านไร่) 

           - กลุ่มที่ 1 (T1)

           - กลุ่มที่ 2 (T2)

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2559

  1. สรุปผู้ได้รับการรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2559

  2. รายเดี่ยว

  3. แบบกลุ่ม

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2558 

     1.รายเดี่ยว
    2.แบบกลุ่ม

 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2557

    1. สรุปรวมทั้งประเทศ

    2.ตารางสรุปผู้ได้รับการรับรองระบบกรผลิตข้อินทรีย์ ปึ 57

 

ทะเบียนผู้ได้การรับรองข้าวอินทรีย์ ปี 2556 

    1.ภาคกลาง
    2.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
    3.ภาคเหนือ
    4.ภาคใต้