Black Ribbon
ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2561 งวดที่ 2

Read more

ประชุมหารือทำความเข้าใจในการตรวจประเมิน ของหัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว

Read more

ประชุมคณะกรรมการนโยบายมาตรฐานข้าว ครั้งที่ 1/2561

Read more

       โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว ปีงบประมาณ 2561

Read more

อบรมฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืช 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Rice Regulator System : e-RRS หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User)

Read more

อบรมระบบฐานข้อมูลการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (e-GAP Seed : e-GS) หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน User

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ คณะที่ 2 ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธี Gin Conference

Read more

การฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User) รุ่นที่ 2 วันที่ 24 - 25 กันยายน 2561 ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ: บันไดสู่การเป็นผู้ประการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกในยุคดิจิทัล?วันที่ 16 - 18 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

Read more

การฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน (User) รุ่นที่ 1 วันที่ 17 - 18 กันยายน 2561 ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

Read more

แบบสอบถาม ในการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก กรมการข้าว

Read more

    ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 2/2561

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 4/2560

Read more

ประชุมทบทวนผลการตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณปี 2560

Read more

กระทรวงเกษตรฯญี่ปุ่น เดินทางมาสำรวจรวบรวมข้อมูลระบบการควบคุมความปลอดภัยข้าวไทย

Read more

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP รุ่นที่ 2/2561

Read more

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP รุ่นที่ 1/2561

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กรมการปกครอง และกรมการข้าว วันที่ 11 มกราคม 61 ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

Read more

สัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Read more

ทีมผู้ตรวจประเมินของกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์  ได้เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP Grain และระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดชัยภูมิ

Read more

พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกรผู้ขอการรับรองมาตรฐานข้าว ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 60 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

Read more

                                       ประชุมชี้แจงเรื่องการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 และกำหนดเป้าหมายแผนการตรวจประเมิน                  ...

Read more

การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และติดตามงานและรับรองคุณภาพการผลิตข้าว วันที่ 12  ตุลาคม  60  ณ จังหวัดกาญจนบุรี

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 11 ตุลาคม 60  ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น 3 กรมการข้าว

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 2/2560 ณ วันที่ 29 กันยายน 60  ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว

Read more

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตามคงอายุการรับรองสถานประกอบการ วันที่ 28 กันยายน 60  ณ จังหวัดพิษณุโลก  

Read more

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางการใช้งานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2560 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

Read more

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตาม(Surveillance Assessment) ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ประจำปี 2560 

Read more

เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้จัดนิทรรศการ “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560” ซึ่งจัดขึ้น ณ กรมการข้าว บางเขน กรุงเทพมหานคร  ภายใต้สาระสำคัญ “ยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ได้มีการประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit ประจำปี 2560 

Read more

ตรวจรับพัสดุจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพททางกายภาพ ปี 2559 สำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก งวดที่ 3

Read more

ตรวจติดตามคงอายุการรับรองระบบ GMP โรงสีข้าวและตรวจติดตามคงอายุการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้าว

Read more

การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล การรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 

Read more

ประชาสัมพันธ์สารวัตรเกษตร นำสื่อมวลชนสัญจร 

Read more

รับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP 

Read more

ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)

Read more

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)  ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed) ปี 2560  วันที่ 20  มีนาคม 60  ณ จ.ชัยนาท และ จ.สุพรรณบุรี

Read more

       นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน

Read more

กรมการข้าวจัดพิธีกล่าวถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Read more

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ประชุมกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

Read more

อธิบดีเข้าร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตร

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด

องค์ความรู้เรื่องข้าว

rice guarantee

AW Cheamyong1

   แผนการฝึกอบรม


        ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนา
                       ผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

                    ระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561
                     ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

                   **รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
                   **กำหนดการฝึกอบรม

                                  >> รูปภาพการฝึกอบรม <<

                                           

หมายเหตุ... โปรดเตรียมรองเท้าและเครื่องแต่งกายให้เหมาะสม
                      สำหรับการฝึกปฏิบัติในแปลงเกษตรกร

 


    ประกาศรายชื่อผู้เข้าพัก

     ในการฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองฯ

 หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

   ณ โรงแรม KU HOME มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                    รายชื่อผู้เข้าพัก รุ่นที่ 1  วันที่ 17-18 กันยายน 2561

                    รายชื่อผู้เข้าพัก รุ่นที่ 2  วันที่ 24-25 กันยายน 2561

 

 


รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองฯ

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 

ณ ห้อง 302 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

                   ^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ^ วันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 

                   ^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 ^วันที่ 24 – 25 กันยายน 2561

 


แบบตอบรับฝึกอบรมระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองฯ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ณ ห้อง 302 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

1. รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2561 จำนวน 60 คน 
ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร


2. รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2561 จำนวน 60 คน 
ณ ห้อง 302 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

**กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 7 กันยายน 2561**

123


 

ปฏิทินการอบรม/สัมมนา ปีงบประมาณ 2561 

## แจ้งเปลี่ยนกำหนดการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม##

     ** กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561

     ** กำหนดการฝึกอบรม วันที่ 16- 19 กรกฎาคม 2561

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจระบบควบุมภายในแบบกลุ่ม

       ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4

                   (มกษ.9000 เล่ม 4-2553)

วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 --> ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ^

^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2 ^

วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 --> ณ โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร

 ^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3 ^

 ^ รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4 ^

-- กำหนดการฝึกอบรม -- 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินควบคุมภายใน

          สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

             ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6-8 มิถุนายน 2561

      ** รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 6 **

     **  รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 7 **

        


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินควบคุมภายใน

          สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

             ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 

 ** รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 3 

**  รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 4 

วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2561

**  รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 5 


ครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน 

         สำหรับการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐาน GAP

                                  วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561

             ...ณ โรงแรม มารวย กาเด้น กรุงเทพมหานคร... 

*** ายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ***

*** รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 ***

** กำหนดการฝึกอบรม**


 

** โครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว **

       รายละเอียดโครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน แบ่งการจัดอบรมเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 50 คน
- ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี   
   

       - แบบตอบรับผู้เข้าโครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

       **** โปรดส่งแบบตอบรับ ถึงกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
      *** รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 1 ***
      *** รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม รุ่นที่ 2 ***
    

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบอรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ครั้งที่ 3 

>> กรุณานำรองเท้าบูท หมวก และเสื้อแขนยาว สำหรับป้องกันแดด มาด้วยค่ะ<<

โครงการสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 

ระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม พาโค่ บายเดอะโบนันซ่า จังหวัดนครราชสีมา

ไฟล์รูปงานสัมมนา
ไฟล์ Power Point ของ วิทยากร

        - ประกาศผลสอบ


** สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว **

****** ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย *******

        - รายละเอียดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว 

        - แบบตอบรับสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

        - ประกาศผลสอบ


** โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ **

   - รายละเอียดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   - แบบตอบรับผู้เข้าโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   - ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

   - ประกาศผลสอบ


** โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP **

     อบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

                                  ระยะการฝึกอบรม 5 วัน แบ่งการจัดอบรมเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 100 คน
                                   - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  8 – 12 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
                                   - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
                                   - ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
                                   - ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่  5 – 9 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

    แบบตอบรับเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

   โปรดส่งแบบตอบรับ ถึงกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว 
ครั้งที่ 1 : ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561ครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 5 มกราคม 2561
ครั้งที่ 3 : ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561         ครั้งที่ 4 : ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP

     - ประกาศผลสอบ

=============================================