Black Ribbon

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล การรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 

Read more

ประชาสัมพันธ์สารวัตรเกษตร นำสื่อมวลชนสัญจร 

Read more

รับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP 

Read more

ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)

Read more

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)  ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed) ปี 2560  วันที่ 20  มีนาคม 60  ณ จ.ชัยนาท และ จ.สุพรรณบุรี

Read more

       นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน

Read more

กรมการข้าวจัดพิธีกล่าวถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Read more

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ประชุมกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

Read more

อธิบดีเข้าร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตร

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด