Black Ribbon

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้จัดประชุมพิจารณาแนวทางการใช้งานระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

Read more

การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับการผลิตข้าวคุณภาพ ครั้งที่ 1 /2560 ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น 3 กรมการข้าว โดยมีนายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน

Read more

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) ได้เข้าตรวจติดตาม(Surveillance Assessment) ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ประจำปี 2560 

Read more

เมื่อวันที่ 3-5 มิถุนายน 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ได้จัดนิทรรศการ “งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560” ซึ่งจัดขึ้น ณ กรมการข้าว บางเขน กรุงเทพมหานคร  ภายใต้สาระสำคัญ “ยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”

Read more

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว ได้มีการประชุมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน Internal Audit ประจำปี 2560 

Read more

ตรวจรับพัสดุจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ประเมินระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพททางกายภาพ ปี 2559 สำหรับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก งวดที่ 3

Read more

ตรวจติดตามคงอายุการรับรองระบบ GMP โรงสีข้าวและตรวจติดตามคงอายุการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานข้าว

Read more

การประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการควบคุม กำกับ ดูแล การรวบรวมและขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Read more

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 

Read more

ประชาสัมพันธ์สารวัตรเกษตร นำสื่อมวลชนสัญจร 

Read more

รับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP 

Read more

ตรวจรับพัสดุโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource)

Read more

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource)  ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว(GAP Seed) ปี 2560  วันที่ 20  มีนาคม 60  ณ จ.ชัยนาท และ จ.สุพรรณบุรี

Read more

       นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมแจกขนมและน้ำดื่มให้กับประชาชน

Read more

กรมการข้าวจัดพิธีกล่าวถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

Read more

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

Read more

ประชุมกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์

Read more

อธิบดีเข้าร่วมประชุมกับกรมวิชาการเกษตร

Read more

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

Read more

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

Read more
อ่านข่าวทั้งหมด